5. Mai 2023
Qigong meets Art – praktische Übungen wechseln mit Betrachtungen zu chin. Kunst und Kunstgeschichte, für Anf. geeignet
Ort: D-Köln
Info: Med. Gesellschaft für Qigong Yangsheng
Fon +49/ 228/ 69 60 04
www.qigong-yangsheng.de