30./31. März 2019
Kalligraphie und Qigong – Zwei Wege zur Kultivierung
Unterricht: Min, Zumfelde-Hüneburg
Ort: D-Bonn
Preis: 190/170 €
Info: Med. Gesellschaft für Qigong Yangsheng
Fon +49/ 228/ 69 60 04
info@qigong-yangsheng.de
www.qigong-yangsheng.de