10./11. Februar 2018
Kalligraphie und Qigong / Zwei Wege zur Kultivierung
Unterricht: Wang Min, Christa Zumfelde-Hüneburg
Ort: D-Bonn
Preis: 190/170 €
Info: Med. Gesellschaft für Qigong Yangsheng
Fon +49/ 228/ 69 60 04
info@qigong-yangsheng.de
http://www.qigong-yangsheng.de