12. – 14. April 2023
Kalligraphie und Qigong – zwei Wege zur Kultivierung
Unterricht: Gisela Hildenbrand und Wang Min
Ort: D-Irsee
Info: Med. Gesellschaft für Qigong Yangsheng
Fon: +49/ 228/ 69 60 04
www.qigong-yangsheng.de