25. – 26. April 2020
Die 8 Brokatübungen, Einführung 1. Teil
Unterricht: Elisabeth Friedrichs
Ort: D-Künzell bei Fulda
Preis: 190 €
Info: Med. Gesellschaft für Qigong Yangsheng
www.qigong-yangsheng.de