5. – 7. Juli 2019
Das innen nährende Qigong – Weiterbildung für Qigong-Lehrer
Unterricht: Dr. Zuzana Sebkova-Thaller
Ort: D-Augsburg
Preis: 240 €
Info: Qigongweg – Forschungs- und Ausbildungszentrum für Qigong, Chan Mi Gong und Kinderqigong
Fon +49/ 821/ 45 40 922
buero@qigongweg.de
www.qigongweg.de