13. – 15. September 2019
Psychotherapeutische Aspekte des Qigong am Beispiel des Spiels der 5 Tiere
Unterricht: Schwarze
Ort: D-Köln
Preis: 285/255 €
Info: Med. Gesellschaft für Qigong Yangsheng
Fon +49/ 228/ 69 60 04
info@qigong-yangsheng.de
www.qigong-yangsheng.de