26. – 28. Juli 2019
Das Lehrsystem Qigong Yangsheng – Übungen aus den Methoden des Systems im Kontext chinesischer Kultur
Unterricht: Hildenbrand
Ort: D-St. Ottilien
Preis: 285/255 €
Info: Med. Gesellschaft für Qigong Yangsheng
Fon +49/ 228/ 69 60 04
info@qigong-yangsheng.de
www.qigong-yangsheng.de