6./7. April 2019
Fachbegriffe des Qigong Yangsheng und Übungen aus den 15 Ausdrucksformen
Unterricht: Martina Darga, Franziska Gisin
Ort: D-Köln
Preis: 190/170 €
Info: Med. Gesellschaft für Qigong Yangsheng
Fon +49/ 228/ 69 60 04
info@qigong-yangsheng.de
www.qigong-yangsheng.de